CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development

CEIPES – Międzynarodowe Centrum Promocji Edukacji i Rozwoju jest organizacją non-profit założoną w 2007 roku i mającą siedzibę w Palermo we Włoszech. Kieruje siecią ponad 8 europejskich i pozaeuropejskich stowarzyszeń zajmujących się edukacją, szkoleniami i rozwojem społecznym. CEIPES posiada doświadczenie w zakresie edukacji, transferu innowacji i zarządzania projektami w różnych programach europejskich dotyczących edukacji i budowania potencjału różnych grup docelowych, od młodzieży po dorosłych, od kobiet po bezrobotnych, migrantów i grupy defaworyzowane. Promuje również uczenie się przez całe życie, szkolenia zawodowe i przedsiębiorczość w celu zwiększenia możliwości poprawy i zdobywania kompetencji przez młodzież i dorosłych, a tym samym zwiększenia ich szans na zatrudnienie i włączenie społeczne. CEIPES ma szereg powiązań z publicznymi i prywatnymi podmiotami lokalnymi i międzynarodowymi, które mogą przyczynić się do osiągnięcia rezultatów projektu pod względem ich upowszechniania, wykorzystania i trwałości. CEIPES może liczyć na doświadczony personel składający się z profesjonalistów o różnych kompetencjach i dziedzinach, takich jak psychologia, komunikacja, szkolenia, współpraca międzynarodowa, mediacja społeczna i kulturalna, pomoc społeczna, technologie informacyjno-komunikacyjne, produkcja cyfrowa i prawo